БАЛИАР “БОЛОВСРОЛ”

Ж.Эрдэнэцэцэг Шаталсан мэдлэгийг системтэйгээр олгох, суралцагчийн нас, нийгмийн байдал, хүлээн авах чадварыг харгалзан боловсруулсан мэргэжлийн…
twttr.widgets.createTimeline( { sourceType: "list", ownerScreenName: "TwitterDev", slug: "national-parks" }, document.getElementById("container") );